Παίξε και κέρδισε απαντώντας στις ερωτήσεις

Όροι συμμετοχής

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ΑΒ Βασιλόπουλος (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «AB Easter Quiz» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου
www.ABeasterquiz.gr (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Facebook Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 6/4/2017 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και τις 18/4/2017, ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού») Ο Διοργανωτής δίνεται με σχετική ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Τόπο να τροποποιεί τη Διάρκεια του Διαγωνισμού. 

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον Facebook Διαγωνισμό θα πρέπει α) να κάνουν Facebook Login β) να επιλέξουν μία από τις 4 κατηγορίες του quiz (Έθιμα, Παροιμίες, Προορισμοί, Τοπικά Εδέσματα) και γ) να απαντήσουν σωστά στις 5 multiple choice της κατηγορίας που επιλέξανε. Αφού απαντήσουν σωστά, θα πρέπει να δ) συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στη φόρμα. Αν δεν απαντήσουν σωστά, οι χρήστες έχουν δικαίωμα να παίξουν σε άλλη κατηγορία. Κάθε χρήστης μπορεί να παίξει σε τουλάχιστον 1 κατηγορία και έως 4. Κάθε φορά που ο χρήστης απαντά σωστά σε περισσότερες από μια κατηγορίες, θα εξασφαλίζει επιπλέον συμμετοχή στην κλήρωση. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα που ενδεχομένως εμπορεύεται ο Διοργανωτής.

Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου ή περιλαμβάνει υβριστικά ή/και προσβλητικά σχόλια.

6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της κλήρωσης. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 19/4/2017 και θα συμπεριληφθούν όλες οι έγκυρες συμμετοχές από την 6/4/2017 έως και τις 18/4/2017, ώρα 23:59. Κατά την κλήρωση θα ανακηρυχθούν δέκα (10) νικητές και είκοσι (20) αναπληρωματικοί. Κάθε νικητής θα κερδίσει από μία δωροεπιταγή των 50€.

7. Δώρο. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και βάσει της ως άνω κλήρωσης, κάθε νικητής θα κερδίσει από μία δωροεπιταγή των 50€.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. 

Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο και οι νικητές αυτοί θα ενημερωθούν από τον Διοργανωτή με προσωπικό μήνυμα στο email που δήλωσαν στη φόρμα συμμετοχής του Διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές της κλήρωσης του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού μηνύματος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την Βασική Κλήρωση.

Οι τελικοί νικητές / αποδέκτες δώρων της κλήρωσης, θα λάβουν την επιταγή που θα έχουν κερδίσει, από το κοντινότερο κατάστημα ΑΒ που θα έχουν δηλώσει κατά την επικοινωνία μαζί τους. Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητή / νικητών, ο Διοργανωτής δύναται να διαθέσει τα Δώρα κατά την απόλυτη κρίση του

9. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο διαδικτυακό τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

Σε κάθε περίπτωση ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται:

Α) σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής των δωροεπιταγών από τη στιγμή που θα έρθουν στην κατοχή του νικητή. Ο Διοργανωτής δεν προβαίνει σε οποιουδήποτε είδους ταυτοπροσωπία του κομιστή των δωροεπιταγών. Οι δε δωροεπιταγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά προϊόντων από τα καταστήματα που λειτουργούν υπό τα σήματα του Διοργανωτή αξίας ίσης ή μεγαλύτερης της αναγραφόμενης αξίας έκαστης δωροεπιταγής καθώς δεν μπορούν αν δοθούν ρέστα ή να αντικατασταθεί η δωροπειταγή με μετρητά.

10. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο (www.ABeasterquiz.gr).

11. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό μέχρι την ολοκλήρωση ανάδειξης νικητών και παράδοσης των Δώρων και μετά καταστρέφονται. 

12. Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

14. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

πίσω